Informacja o plikach Cookie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie poniżej 3,5 tony

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego, informuje o udzieleniu zamówienia publicznego pn. "Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony"

 

Osie: Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie poniżej 3,5 tony
Numer ogłoszenia: 274397 - 2013; data zamieszczenia: 17.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 257607 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3329896, faks 052 3329540.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie poniżej 3,5 tony.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie poniżej 3,5 tony.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.61.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PHU Polmozbyt Toruń Holding SA 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 82 Stacja Obsługi Nr 1 86-300 Grudziądz, ul. Paderewskiego 29, 86-300 Grudziądz, , kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 58138,00
  • Oferta z najniższą ceną: 58138,00 / Oferta z najwyższą ceną: 81795,00
  • Waluta: PLN.

 

Kierownik

Gminnego Zakładu Komunalnego

Krzysztof Kuzimski

 

Get more template crosstec.de