Informacja o plikach Cookie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostaw samorchodu ciężarowego o dopuszczalnej masie poniżej 3,5 tony

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony"

 

GZK.26.1.2013                                                                                           Osie, dnia 10.12.2013r.

 

                                               ZAWIADOMIENIE   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: GZK.26.1.2013

 

 

Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej  poniżej 3,5 tony.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A.

87-100 TORUŃ, ul. Szosa Bydgoska 82

Stacja Obsługi Nr 1

86-300 Grudziądz, ul. Paderewskiego 29

cena oferty brutto -  58.138,00 zł        

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez w/w firmę uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium  cena. Oferta spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty, którym przyznano punkty w kryterium cena:

- PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A.

87-100 TORUŃ, ul. Szosa Bydgoska 82

Stacja Obsługi Nr 1

86-300udziądz, ul. Paderewskiego 29,

cena oferty brutto 58.138,00 zł, firma otrzymała 100 pkt

- Dom Samochodowy

GERMAZ Sp. z o.o.

 ul. Strzegomska 139

 54-428 Wrocław ,

cena oferty brutto 81.795,00 zł,  firma otrzymała 71 pkt

 

Razem Wykonawcy otrzymali 171 punktów.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie  została odrzucona żadna oferta.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  odbędzie się po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

Kierownik

Gminnego Zakładu Komunalnego

Krzysztof Kuzimski

 

Get more template crosstec.de