Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Ogłasza II przetarg na sprzedaż samochodu osobowego marki CITROEN BERLINGO 1,9D

 

          Nr sprawy: GZK.26.2.1.2014                                                                   

Osie, dnia 06.08.2014r

 

Sprzedający:

 

Gminny Zakład Komunalny

ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

woj. kujawsko-pomorskie

tel.  52 3329896

fax. 52 3202039

Regon: 093162888

NIP: 559-18-74-904

 

Ogłasza

II przetarg na sprzedaż samochodu osobowego CITROEN BERLINGO 1,9D

 

  1. Przedmiot sprzedaży.

 

Samochód osobowy :

 

Samochód  osobowy bez zauważalnych większych usterek technicznych. Zużycie oleju napędowego w normie. Hamulce sprawne. Karoseria nieuszkodzona. Tapicerka czysta.  Ogólny stan techniczny - dobry.

 

  1. Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży.

 

Przedmiot sprzedaży można oglądać w siedzibie sprzedającego od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500 po uprzednim telefonicznym ustaleniu dokładnej godziny.

Osoba do kontaktów:  Kierownik – Krzysztof Kuzimski – tel.  52 3329896.

 

  1. Cena wywoławcza.

 

Cenę wywoławczą  za przedmiot sprzedaży ustala się na kwotę netto : 11.424,00 zł. (słownie jedenaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 00/100).

 

  1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta.

 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu.

 

Oferent umieszcza ofertę w zamkniętej kopercie, zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według wzoru:  Gminny Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie z dopiskiem „ Przetarg na  sprzedaż samochodu osobowego CITROEN- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

 

 

  1. Termin, miejsce złożenia oferty i przeprowadzenia przetargu oraz okres w którym oferta jest wiążąca.

 

Termin składania ofert  do  21.08.2014r. do  godz. 1000
Termin otwarcia ofert:  21.08.2014r godz. 1015

Okres związania ofertą wynosi 30 dni
Miejsce składania  ofert: Gminny Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie

                                       pokój nr 17

Miejsce otwarcia  ofert: Gminny Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie

                                      pokój nr 3

 

  1. Termin zawarcia umowy sprzedaży.

 

 

  1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo prowadzenia negocjacji uzupełniających oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

 

 

 Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego

Krzysztof Kuzimski

 

Załączniki:

Formularz ofertowy

Umowa sprzedaży